مجری دوره های آموزشی

 

احتراماً به استحضار می رساند به زودی دوره های آموزشی موسسه که در زمینه های زیر می باشد اعلام می گردد.

 

1- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی

2- طراحی و برگزاری دوره های مهارتی

3- طراحی و برگزاری دوره های فرهنگی

4- طراحی و برگزاری دوره های هنری

 

 

1875587

 

 

 

 

کارگاه-رایگان2

 

 

 

 

 

766415