موضوع فعالیت موسسه

 

 

header_far

موسسه بام پژوهش پرواز جنوب

 

 

 

نکته:

1- موسسات چندمنظوره که مجوز رسمی آنها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده در اساسنامه، اداره ثبت شرکتها و روزنامه های رسمی موضوع فعالیت آنها دقیقاً ذکر شده است، بدین خاطر انجام هر فعالیتی خارج از این موضوعات غیرقانونی محسوب می شود. صرفا موسسات چندمنظوره می توانند در همه این موارد فعالیت نمایند ولی موسسات تک منظوره که صرفا مجوز آنها از سوی مراکز استانی فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شوند در یک یا دو حوزه کلی می توانند فعالیت نمایند و بقیه موارد غیرقانونی می باشد.

 

 موضوع فعالیت های کلی:

1- مشارکت  و برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی و هنری.

2- گردآوری ، تالیف، تدوین مقالات، ترجمه متون و کتاب به زبانهای خارجی و بالعکس.

3- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری.

4- گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها.

5- ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی و هنری.

6- تاسیس نگارخانه و یا برگزاری نمایشگاههای هنری.

 

 موضوع فعالیت های شاخه به شاخه:

1- مشارکت و برگزاری همایش

2- مشارکت و برگزاری سمینار

3- همکاری در برپایی نمایشگاه

4- همکاری در برپایی جشنواره های فرهنگی

5- همکاری در برپایی جشنواره های هنری

6- گردآوری ، تالیف و تدوین مقالات

7- ترجمه متون به زبانهای خارجی و بالعکس.

8- ترجمه کتاب به زبانهای خارجی و بالعکس.

9- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی

10- طراحی و برگزاری دوره های مهارتی

11- طراحی و برگزاری دوره های فرهنگی

12- طراحی و برگزاری دوره های هنری

13- گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی ایران و سایر کشورها

14- گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل اجتماعی ایران و سایر کشورها

15- گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل  تاریخی ایران و سایر کشورها

16- ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی

17- ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های هنری

18- تاسیس نگارخانه

19- برگزاری نمایشگاههای هنری