شماره حساب موسسه

 

 

شماره حساب:

2335-2010-0142-315

 

شماره کارت:

6395-9911-5809-5810

 

شماره شبا:

IR 4105  2000  0233  5201  0014  2315 

  

 به نام موسسه بام پژوهش